ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/160

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް/ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 ޑިސެމްބަރ 2021ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް