ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2021/87

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް