ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/85

"ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު" (އިޞްލާޙު 1) އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

09 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް