ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/65

އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

20 މެއި 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް