ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2021/110

އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

08 ޖުލައި 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް