ނަންބަރު: 188-IR/CIR/2021/89

"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިނޮވޭޝަންސް" ވަރޗުއަލް ވެބިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

13 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް