ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/133

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ހޮވޭ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް

ތާރީޚް

09 އޮކްޓޯބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް