ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/121

ފަންނީ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމާ ގުޅޭގޮތުން

ތާރީޚް

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް