ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/116

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

25 އޯގަސްޓް 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް