ނަންބަރު: 188-PRM-CIR-2017-27

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް - 2016 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް ވިއުގައަށް އަޅާ ނިންމުން

ތާރީޚް

29 މާޗް 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް