ނަންބަރު: 188-PSM/28/2017/26

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

13 އޭޕްރީލް 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް