ނަންބަރު: 188-ER-CIR-2017-30

ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދުގެ 270 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހާޟިރީއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މާއްދާތަކަށް ނުވަތަ މާއްދާތަކުގެ ނުކުތާތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

16 އޭޕްރީލް 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް