ނަންބަރު: 188-APD-CIR-2017-98

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 13-B/CIR/2017/22 އާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަން ހުށަހެޅުމާބެހޭ

ތާރީޚް

07 ޑިސެމްބަރ 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް