ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2017/14

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް - ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތް ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން

ތާރީޚް

19 ޖަނަވަރީ 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް