ނަންބަރު: 188-PRM-CIR-2017-21

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް – މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަހަރު ހާޞިރީގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ތާރީޚް

08 ފެބްރުއަރީ 2017


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް