ނަންބަރު: 188-PSM-CIR-2016-113

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް - ވަކި ތާރީޚަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަންދު ދުވަހަކާއި ދިމާވާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ތާރީޚް

27 ޑިސެމްބަރ 2016


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

Circular Note - 188-PSM-CIR-2016-113
  • ތާރީޚް: 02 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 79 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް