ނަންބަރު: 188-PSM-CIR-2016-112

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުން

ތާރީޚް

22 ޑިސެމްބަރ 2016


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

Circular Note 188-PSM-CIR-2016-112
  • ތާރީޚް: 02 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.2 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް