ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2024/56

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗީޕް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު – 25 ޖޫން 2024 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

09 ޖުލައި 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް