ނަންބަރު: 188-OD-CIR-2018-1

2018 ވަނަ އަހަރަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމުތައް ދެނެގަތުން

ތާރީޚް

03 ޖަނަވަރީ 2018ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް