ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/93

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު –12 ޖުލައި 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް