ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/97

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު –18 ޖުލައި 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 އޯގަސްޓް 2023



ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް