ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2023/56

ޖީ.އެސް 3 އަދި ޖީ.އެސް 4 ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

21 އޯގަސްޓް 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް