ނަންބަރު: 188-EAS/CIR/2023/51

ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސާ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއެސްޓްތައް މި ކޮމިޝަނުން އޮޑިޓްކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

25 ޖުލައި 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް