ނަންބަރު: 188-ACR/CIR/2023/33

"ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ" (09 ނޮވެންބަރު 2022) ސަރކިއުލަރ ނޯޓާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

26 އޭޕްރީލް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް