ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/29

އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިމުމުނ،ް މުވައްޒަފު "އެމްޕްލޯއީ ރިވިއު" ކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

30 މާޗް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް