ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/29

ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތާރީޚް

19 މާޗް 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް
  • ތާރީޚް: 19 މާޗް 2023
  • pdf / 516.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް