ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/27

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދަން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ

ތާރީޚް

16 މާޗް 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް