ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/16

ދިވެހި ސި ވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް އީ -ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

01 މާޗް 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް