ނަންބަރު: 188-OD/333/2020/4

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް ބަަލައި

ތާރީޚް

14 މެއި 2020


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް