ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/03

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތާރީޚް

30 ޖަނަވަރީ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް
  • ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2023
  • pdf / 491.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް