ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/83

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

15 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް