ނަންބަރު: 2022/32

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު (އިސްލާޙު 3) އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

14 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް