ނަންބަރު: 188-OD/CIR/2020/43

ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގެ ތައުލީމީ ރޮގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

15 މާޗް 2020


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް