ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2022/84

ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

ތާރީޚް

21 ނޮވެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް