ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/83

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ތާރީޚް

19 އޮކްޓޯބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް