ނަންބަރު: 188-ODRD/425/2022/31

ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް