ނަންބަރު: 2022/24

މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 އޯގަސްޓް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް