ނަންބަރު: 2022/21

ސްކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 އޯގަސްޓް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސްކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 158 KB
ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިސްލާޙް)
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 4.4 MB
އެނެކްސް 1 (އިއުލާން)
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 44.5 KB
އެނެކްސް 2 (އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް)
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 17.2 KB
އެނެކްސް 3 (އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓް)
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 16.6 KB
އެނެކްސް 4 (ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު)
 • ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2022
 • xlsx / 16.3 KB
ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިސްލާޙް)
 • ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2022
 • pdf / 4 MB
އެނެކްސް 1 (ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ)
 • ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 45.8 KB
އެނެކްސް 2 (ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު)
 • ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2022
 • docx / 20.9 KB
އެނެކްސް 3 (ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު)
 • ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2022
 • xlsx / 12.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް