ނަންބަރު: 2022/19

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރއާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަކިއުލަރ 2022/19
  • ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2022
  • pdf / 157.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް