ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/52

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް

ތާރީޚް

28 ޖޫން 2022

ސުން ގަޑި

07 ޖުލައި 2022 13:00


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް