ނަންބަރު: 2022/7

"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)" ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

24 މާޗް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް