ނަންބަރު: 188-LERD/CIR/2022/29

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

14 މާޗް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް