ނަންބަރު: 2022/6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2022/6
  • ތާރީޚް: 24 ފެބްރުއަރީ 2022
  • pdf / 166.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް