ނަންބަރު: 2022/4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ކޮލެޖްތަކުން ދޫކުރަމުން އަންނަ ކޯސް ފުރިހަމަކުުރިކަމުގެ ލިޔުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލައިގަތުން

ތާރީޚް

20 ޖަނަވަރީ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް