ނަންބަރު: 2022/3

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ތާރީޚް

16 ޖަނަވަރީ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް