ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/10

އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ "ޓާގެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޖަނަވަރީ 2022ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް