ނަންބަރު: 2021/39

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 2021 އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

09 ނޮވެމްބަރ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 39
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 372.1 KB
LCSG PA POLICY
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.5 MB
LCSG PA POLICY - JADHUVALUTHAH
  • ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 922.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް