ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގައި ބަޔާންކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި، ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭގޮތުން

ތާރީޚް

07 މާޗް 2019ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް