ދިޔަރެސް ނޫހުގައި 10 މާރިޗު 2021 ގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެކްޓިންގ ޕީ.އެސް އާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 މާޗް 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް