ނަންބަރު: 2021/36

ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު ޢާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް